• Gedragscode TBG Dragons

 • Algemeen

  Binnen TBG Dragons willen we dat iedereen zich op zijn gemak voelt en met plezier op zijn of haar eigen niveau de basketballsport kan beoefenen, ongeacht leeftijd, sekse, afkomst, religie, huidskleur of nadere zaken die onderdeel zijn van ieders unieke identiteit. Om ervoor te zorgen dat iedereen zich thuis voelt binnen onze vereniging, staan in deze gedragscode regels die we met elkaar willen delen en in de praktijk naleven. Als we zien dat iemand zich niet aan de regels houdt, is het onze gezamenlijke verantwoordelijkheid hem of haar daar op aan te spreken. De gedragscode is bedoeld voor de sporters binnen TBG Dragons, maar ook voor het bestuur, trainers/coaches en andere begeleiders, vrijwilligers en iedereen buiten de vereniging die wil weten wat ze van ons kunnen verwachten en wat TBG Dragons van hen verwacht. Samen maken en onderhouden we de regels; samen maken en onderhouden we onze vereniging.

  Basisregels

  • We hebben respect voor alle verenigingsleden, het bestuur, trainers/coaches en begeleiders, vrijwilligers, ouders en verzorgers, en iedereen die op enige wijze betrokken is bij de vereniging.
  • We hebben respect voor sporters en begeleiding van de andere verenigingen.
  • We respecteren elkaar, ongeacht geslacht, leeftijd, huidskleur, culturele achtergrond en religie.
  • We waarderen en respecteren de inzet van de vele vrijwilligers, scheidsrechters en juryleden.
  • We respecteren de geldende regels in sporthal en kantine.
  • We moedigen anderen aan gepast gedrag te vertonen en steunen elkaar daarbij.
  • We zijn objectief en integer en accepteren de verantwoordelijkheid die we daarbij krijgen.
  • Verbaal en fysiek geweld wordt niet geaccepteerd.
  • We hebben respect voor elkaars eigendommen; we zien er op toe dat alles intact blijft.
  • Samen houden we onze sportomgeving schoon en netjes. Iedereen ruimt zijn eigen spullen op.
  • Ieder lid en betrokkenen van TBG Dragons is aanspreekbaar op wangedrag en/of het niet naleven van de regels.
  • De communicatie van en naar bestuur, trainers/coaches en begeleiders is helder.
  • We willen op een verantwoorde, gezonde en veilige wijze bezig zijn met onze sport.

  Naast deze algemene regels hebben we nog een aantal aandachtspunten voor iedere afzonderlijk groep die betrokken is bij TBG Dragons en op zijn/haar eigen wijze op een plezierige wijze de sport wil beleven.

  Als sporters, basketballers

  • Spelen we sportief met elkaar én tegen elkaar.
  • Zetten we ons altijd volledig in.
  • Doen we mee voor eigen plezier en beleving.
  • Respecteren we medesporters en andere betrokkenen.
  • Is iedereen uniek en laten we ieder in zijn waarde.
  • Helpen we elkaar waar dat nodig is.
  • Blijven we van de spullen van een ander af, ruimen we onze materialen op en de sporthal schoon.
  • Gaan we respectvol met elkaar om.
  • Vertonen we geen ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, roddelen, discriminatie, seksuele intimidatie en ander agressief gedrag.
  • Houden we ons aan de verenigingsregels en spreken we elkaar aan op deze gedragsregels
  • Komen we afspraken na en accepteren we besluiten.
  • Melden we ons bij verhindering ruim op tijd af.
  • Geven we onze tegenstanders en scheidsrechters voor en na de wedstrijd een hand.

  Als trainers/coaches, begeleiders

  • Geven we het goede voorbeeld en houden we onszelf aan dezelfde standaard als waar we de sporters aan houden. Daarnaast:
  • Plaatsen we de veiligheid en gezondheid van de sporter bovenaan.
  • Helpen we iedereen om de eigen ambitie te bereiken; respecteren we het (individuele)talent en ontwikkelingsniveau van iedere sporter. Complimenteren en moedigen we aan met positieve en opbouwende feedback.
  • Dragen we er zorg voor dat enig fysiek contact met een sporter passend is bij het moment en bijdraagt aan de ontwikkeling en het welzijn van de sporter.
  • Zijn we eerlijk en transparant, en staan we niet toe dat goede bedoelingen in een kwaad daglicht worden geplaatst.

  Als juryleden, scheidsrechters

  • Plaatsen we de veiligheid en het welzijn van de sporters en andere betrokkenen boven alles.
  • Blijven we consistent en onpartijdig bij het maken van besluiten.
  • Ondernemen we actie bij ongewenst en onsportief gedrag en promoten we respect voor alle betrokkenen.

  Als ouders, verzorgers en toeschouwers

  • Moedigen we de sporters aan bij het beoefenen van de sport.
  • Focussen we op de inzet van de sporter.
  • Benaderen we de sporters en alle andere betrokkenen op een positieve en respectvolle wijze.
  • Respecteren we de prestaties en inzet van alle betrokkenen.
  • Staan we op tegen het gebruik van ongewenst gedrag en spreken elkaar hier op aan.
  • Onthouden we ons van ongewenst gedrag zoals, schelden, pesten, discriminatie en andere vormen van agressie.
  • Gaan we niet op de stoel zitten van trainers en begeleiders. De trainers en begeleiders bepalen de gang van zaken rond een team.
  • Helpen we bij het vervoer van het team naar een uitwedstrijd.
  • Tonen we betrokkenheid bij onze kinderen door hun beste (team)supporter te zijn.
  • Respecteren we besluiten van de scheidsrechters.
  • Bespreken we problemen met de juiste mensen op de juiste plaats.

  Als bestuurders

  • Zorgen we voor een omgeving waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren.
  • Handelen we altijd in het belang van de vereniging, de leden en alle direct betrokkenen.
  • Handelen we zo transparant mogelijk, zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen.
  • Streven we naar maximale betrouwbaarheid. We houden ons aan regels, waaronder de statuten, reglementen, besluiten en afspraken.
  • Verklaren we vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen te gebruiken.
  • Handelen we met respect en stellen we gelijke behandeling voorop.
  • Voorkomen we (de schijn van) belangenverstrengeling.
  • Vervullen we een voorbeeldrol voor anderen en onthouden we ons van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport en haar betrokkenen in diskrediet kunnen worden gebracht.
  • Zetten we ons in om ervoor te zorgen dat alle sporters, begeleiders en andere betrokkenen gebonden zijn aan de geldende regels.
  • Nemen we (meldingen van) onbehoorlijk en/of grensoverschrijdend gedrag serieus. Stimuleren we het melden van ongewenst gedrag. Treden we adequaat op tegen het schenden van regels door sporters, begeleiders en alle andere betrokkenen.
  • Trachten we te komen tot een situatie waarbinnen TBG Dragons intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn.
  • Zien we toe op naleving van regels, de reglementen, deze gedragscode en andere normen.

   Als vrijwilligers

  • Hebben we een voorbeeldfunctie en handelen we ook als zodanig.
  • Zijn we op tijd aanwezig voor het uitoefenen van onze functie.
  • Rapporteren we wangedrag of andere problemen aan het technisch team en/of bestuur.
  • Spreken we ouders of omstanders aan op eventueel ongewenst gedrag.